POLITYKA PRYWATNOŚCI „KRUSZ-BAU”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest PHU Krusz-Bau Izabela Witkowska – Hentschel, Kołbaskowo 4, 72-001 Kołbaskowo, NIP: 8512185030 (dalej jako „Administrator”).
2. Dane kontaktowe Administratora:
a) E-mail: zamowienia@krusz-bau.com
b) Tel. : +48 602 721 414
c) Formularz kontaktowy na https://krusz-bau.com/kontakt/
d) Biuro w Kołbaskowie 4. Godziny otwarcia biura: Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00 Sobota: 9:00 – 14:00
3. Podczas kontaktów z Państwem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).
5. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy (złożenia, realizacji zamówienia).

II. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

6. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe
a) Dane osobowe podane w formularzach kontaktowych oraz formularzach zamówień, takie jak: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu.
b) Dane stanowiące informacje o wszelkich transakcjach handlowych, dokonanych z Aministratorem (np. dane o płatnościach, rachunkach bankowych, dane wysyłkowe oraz dane kontaktowe).
c) Dane zawarte na Państwa profilach Faceboook/Instagram. W trakcie odwiedzin Sklepu internetowego istnieje możliwość korzystania z wtyczek (plug-in) mediów społecznościowych (Facebook), dzięki którym można dzielić się lub polecać produkty wskazane w Sklepie. Wiąże się to z możliwością przekazywania niektórych Państwa danych osobowych do wybranych portali mediów społecznościowych. Między innymi może dojść do przekazania adresu IP lub ID urządzenia. Dany portal również może automatycznie odnotowywać informacje o wizycie w Sklepie internetowym.

III. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) przetwarzanie informacji znajdujących się w Państwa urządzeniu mobilnym pozyskiwanych w związku z odwiedzinami Sklepu internetowego lub strony internetowej Administratora w celu wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji handlowych oraz zainteresowań osoby, która wyraziła na to dobrowolną zgodę – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) przesyłanie newslettera lub innej informacji handlowej na podstawie Państwa odrębnej zgody w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) prowadzenie konta Klienta, które umożliwia korzystanie z wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) podejmowanie czynności poprze-dzających złożenie zamówienia u Administratora poprzez Sklei internetowy lub inną drogą, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej jako „OWS”) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności poprzez realizację zamówienia złożonego na zasadach określonych w OWS (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f) przyjmowanie, weryfikacja oraz publikacja złożonej przez Państwa opinii produktu lub usług, która jest wyświetlana w Serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) realizacja uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, a także przyjmowanie oraz rozpatrywanie reklamacji towaru lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
h) prowadzenie dokumentacji podatkowo-księgowej, w tym wystawianie, wysyłanie, korygowanie, przechowy-wanie faktur VAT oraz prowadzenie dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
i) innych, realizowanych w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora i osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
• udzielenie odpowiedzi na pytania złożone przez infolinię, prowadzenie korespondencji przez formularz kontaktowy lub aplikacjach typu Live Chat;
• bezpośrednie oferowanie produktów i usług Administratora w oparciu o odrębnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
• organizowanie konkursów i promocji;
• działania prawne oraz powiązane z nimi czynności, dotyczące usług oraz produktów Administratora;• archiwizacja oraz zbieranie danych statystycznych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
b) dostawcom rozwiązań płatniczych (bankom, serwisom płatniczym);
c) dostawcom usług internetowych (hostingu mailowego, operatora stron internetowych, serwerów itp.)
d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem dostawców usług internetowych takich jak Google czy nazwa.pl.

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

10. Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w regulaminach poszczególnych usług świadczonych przez Administratora.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OS0BOWE

11. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w konkretnym celu. Dane osobowe, wobec przetwarzania których wniesiony został sprzeciw nie będą przetwarzane przez Administratora. Wniesiony przez Państwa sprzeciw będzie skuteczny, jeżeli nie będą istniały dla Administratora jakiekolwiek ważne, prawnie uzasadnione podstawy dla ich przetwarzania. O tym fakcie zostaną Państwo jednak przez Administratora poinformowani.
12. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
13. prawo do sprostowania (poprawiania) danych. Korzystając z mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.;
14. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), Korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.;
15. prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat za sprzedane towary oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych;
16. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób automatyczny bezpośrednio innemu administratorowi, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jest to technicznie możliwe;
17. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl

VIII. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OS0BOWE

18. W celu realizacji Państwa praw, wymienionych w pkt 10 wszelką korespondencję należy kierować na adres e-mail: zamowienia@krusz-bau.com

IX. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

19. Przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych dla innych celów niż wykonanie umowy, realizacja obowiązku prawnego lub prawnie uzasadniony interes Administratora odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie działanie. Udzieloną zgodę można wycofać w każdym czasie, jednak będzie miało to wpływu na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed tym momentem.
20. Na podstawie Państwa zgody przetwarzane są Państwa dane m.in. w celu dostarczania treści o charakterze handlowym lub marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
21. Jak wskazano w Postanowieniach ogólnych niepodanie przez Państwa swoich danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy jednakże niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie uniemożliwia dokonania zamówień towarów u Administratora.

X. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

22. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych przez Administratora, modernizacji systemu zamówień czy zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane poprzez zmieszczenie informacji na stronie internetowej Administratora.
23. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
Data publikacji pierwszej wersji Polityki Prywatności: 4.05.2020 r.