Ogólne warunki sprzedaży “Krusz-Bau”

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „KRUSZ-BAU”

I. DEFINICJE:
1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
2. Sprzedawca – PHU Krusz-Bau Izabela Witkowska-Hentschel, Kołbaskowo 4, 72-001 Kołbaskowo, NIP: 8512185030;
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu u Sprzedawcy;
4. Strony – Sprzedawca i Kupujący;
5. Biuro sprzedaży – biuro znajdujące się w Kołbaskowie 4, 72-001 Kołbaskowo
6. Sklep internetowy – strona www, znajdująca się pod adresem www.sklep.krusz-bau.pl poprzez którą Kupujący może dokonywać zakupu towarów Sprzedawcy
7. Oferta – oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego skonstruowana na podstawie zamówienia Kupującego;
8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
9. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów zawieranych przez Strony i dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.krusz-bau.com/ oraz w Biurze sprzedaży.
10. Kupujący poprzez zawarcie umowy akceptuje jednocześnie Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszelkie informacje na temat towarów i warunków sprzedaży dostępne są na stronie internetowej, pod numerem telefonu i adresem poczty e-mail Sprzedawcy oraz w Biurze sprzedaży.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWS i pisemnymi ustaleniami Stron, ustalenia Stron będą miały pierwszeństwo, przy czym w pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia OWS.
12. W umowach z udziałem Konsumentów stosuje się postanowienia OWS, chyba, że OWS stanowi inaczej.
13. OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY
Zamówienia
14. Zamówienie może zostać przez Kupującego złożone:
a) bezpośrednio w biurze sprzedaży;
b) za pomocą poczty e-mail;
c) poprzez Sklep internetowy;
d) telefonicznie.
15. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą gdy Kupujący Zaakceptuje (w formie dokumentowej) Ofertę przygotowaną przez Sprzedawcę na podstawie zamówienia wraz z OWS, lub w momencie złożenia wiążącego zamówienia z obowiązkiem zapłaty w Sklepie internetowym.
16. Procedura dostawy towarów zostanie uruchomiona po opłaceniu przez Kupującego zaliczki lub pełnej ceny towaru, w zależności od wymaganej metody płatności wskazanej dla danego towaru.
Sklep internetowy
17. Przepisy pkt 18 – 27 mają zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych w skutek dokonania zamówienia przez Kupującego w Sklepie internetowym. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami, dotyczącymi Sklepu internetowego, zastosowanie znajdują pozostałe przepisy Regulaminu.
18. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
19. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
20. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Z zastrzeżeniem pkt 52, charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
21. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego tytułem zakupu danego towaru sumę pieniężną.
22. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu.
23. Zamówienia w Sklepie internetowym dokonuje się poprzez dodanie towarów do koszyka oraz wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie sklepu.
24. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, jak również pozostałych informacji wskazanych w formularzu jako konieczne.
25. Po wypełnieniu formularza oraz złożeniu oświadczeń w formie checkboxów, że Kupujący zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności, Kupujący otrzyma komunikat elektroniczny o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
26. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

Cena
27. Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego o cenie danego towaru. Sprzedawca ma prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów jak również organizowania promocji.
28. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce oraz próbki prezentowane przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy i wystawienniczy i mogą różnić się od rzeczywistych materiałów. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie.

Płatność
29. Sprzedawca ma prawo żądania zaliczki w wysokości do 100% całkowitej ceny zakupu.
30. W uzasadnionych przypadkach zaliczka może zostać rozłożona na dwie płatności tj:
a) Pierwsza część całkowitej ceny zakupu w terminie 4 dni od złożenia zamówienia;
b) Pozostała część całkowitej ceny zakupu w terminie do 4 dni przed przewidywanym terminem dostawy/odbioru towarów.
31. Po otrzymaniu zapłaty każdej z części wynagrodzenia Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę vat. W przypadku wniesienia przez Kupującego opłaty tytułem części ceny całkowitej Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę zaliczkową. Sprzedawca wystawi Kupującemu końcową fakturę vat po opłaceniu całkowitej ceny towaru oraz po jego wydaniu Kupującemu.
32. Za dzień zapłaty Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, lub do kasy Sprzedawcy.
33. Po upływie terminu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem lub dostawą Kupującemu towarów objętych umową sprzedaży. Towary zostaną wówczas wydane Kupującemu w Biurze sprzedaży po opłaceniu całości ceny zakupu, z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów transportu towarów.
34. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia i zażądać zapłaty całości ceny zakupu, jeżeli po zawarciu umowy dowiedział się o złej sytuacji finansowej Kupującego.
35. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy jeżeli Kupujący nie wywiązał się z zobowiązań wynikających z poprzednich umów, w szczególności gdy:
a) Kupujący wcześniej nie dotrzymał terminów płatności;
b) Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa o zapłatę przeciwko Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie o zapłatę na drodze sądowej w związku z niewywiązaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec Sprzedawcy;
c) Kupujący złożył wniosek do sądu powszechnego o ogłoszenie upadłości, bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze;
d) Majątek kupującego został postawiony w stan likwidacji.
Dostawa i odbiór towarów
36. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby towar miał być dostarczony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega to osobnym ustaleniom Sprzedawcy i Kupującego, z uwzględnieniem możliwości i kosztów dokonania takiej dostawy..
37. Podany przez Sprzedawcę przewidywany czas dostawy towarów jest terminem orientacyjnym. Ostateczny termin dostawy uzależniony jest od dostępności danych towarów u Producenta oraz czynników leżących po stronie dostawcy.
38. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany terminu dostawy, wynikające z dostępności danego towaru lub z innego powodu, pozostającego poza bezpośrednim wpływem Sprzedawcy.
39. O ewentualnej zmianie terminu planowanej dostawy Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub telefonicznie.
40. W zależności od ilości i rodzaju, odbiór towarów przez Kupującego może zostać dokonany:
a) w Biurze sprzedaży;
b) w miejscu wskazanym przez Kupującego po ich dostarczeniu przez zewnętrznego przewoźnika – koszty dostawy pokrywa Kupujący;
41. W przypadku odbioru własnego w Biurze sprzedaży, po uzgodnieniu dokładnego terminu (dnia i godziny) odbioru, Kupujący obowiązany jest zapewnić środek transportu odpowiedni do odbioru zamówionych towarów, na który towar będzie mógł zostać załadowany.
42. W chwili odbioru towarów przez Kupującego, towary winny być sprawdzone przez Kupującego pod względem ilościowym oraz jakościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych wad towarów oraz do podpisania przedłożonych przez Sprzedawcę dokumentów WZ.
43. W przypadku, gdy towary są dostarczane do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący winien zapewnić, aby w miejscu tym znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru towaru oraz podpisywania dokumentów, o których mowa w powyżej. W przypadku braku takiej osoby na miejscu odbioru, Sprzedawca ma prawo wydać towary osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia oraz podpisania dokumentów w imieniu Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem towarów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
44. Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, w której Kupującym jest konsument zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
45. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w dostawie lub jej opóźnienia, w tym za zmniejszenie wartości towarów, spowodowane działaniem zewnętrznego operatora logistycznego. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, w której Kupującym jest konsument.
46. Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedawca nie odpowiada za błędy w dostawie lub jej opóźnienia, w tym za zmniejszenie wartości towarów, spowodowane działaniem zewnętrznego operatora logistycznego, wybranego przez Kupującego.

IV. REKLAMACJE
47. Strony niniejszym wyłączają rękojmię w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, w której Kupującym jest konsument.
48. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia towarów, powstałe bez winy Sprzedawcy, w szczególności powstałe w wyniku:
a) niewłaściwego projektu dot. wykorzystania lub niezgodnego z instrukcją producenta montażu towarów;
b) zastosowania niewłaściwych materiałów, oraz technologii do montażu towarów;
c) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych towarów;
d) stosowania na towar środków chemicznych, nieprzeznaczonych do używania na powierzchnie towaru;
e) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych towarów;
f) siły wyższej tj. w szczególności klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych zdarzeń losowych;
g) niewłaściwego doboru towarów do rodzaju terenu oraz wielkości i rodzaju obciążeń.
49. W przypadku stwierdzenia wad w towarach przed montażem, Kupujący nie powinien rozpoczynać prac montażowych, ale winien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
50. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad towarów i zabudowaniu ich przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem towarów.
51. Nie są traktowane jako wady towarów:
a) Nieznaczne odchylenia w wymiarach i wyglądzie towarów, w szczególności w kolorystyce i fakturze,
b) Wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach towarów,
c) Naturalne zmiany w kolorystyce i fakturze towarów pod wpływem ich użytkowania,
d) Ewentualne włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe, powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem towarów,
e) różnice w kolorze oraz fakturze spowodowane wystawieniem towarów na działanie czynników atmosferycznych.
52. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Kupującego będącego konsumentem wynikającym z rękojmi w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego, a także innych powiązanych regulacji prawnych.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY – ZWROT TOWARU
53. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, przekraczającej 30 dni i wynikłej z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji zamówienia w dodatkowo wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni.
54. Sprzedawca może w terminie 30 dni odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:
a) opóźnienia Kupującego w zapłacie którejkolwiek części ceny zakupu, przekraczającego 14 dni,
b) w odbiorze towarów przekraczającego 14 dni.
55. Każda ze Stron może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, jeżeli jedna z nich oświadczy, że świadczenia swego nie spełni.
56. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyny określonej w pkt 15 b, Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. W sytuacji, w której wartość poniesionej przez Sprzedawcę szkody przenosiłaby wartość naliczonej kary umownej, Sprzedawca ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
57. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie kupującego Sprzedawca ma prawo potrącić naliczoną karę umowną i pozostałą kwotę odszkodowania z uiszczoną przez Kupującego zaliczką.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
58. W przypadku umów zawieranych na podstawie zamówień określonych w pkt 15 b – d, odstąpienie od umowy przez Kupującego, będącego Konsumentem jest dopuszczalne w ciągu 14 dni od dnia wydania towarów Kupującemu poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy oraz przesłanie jego skanu na adres e-mail: biuro@krusz-bau.com. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do OWS.
59. Odstąpienie od umowy przez Kupującego innego niż konsument, jest niedopuszczalne.
60. Prawo odstąpienia od umowy określone powyżej nie dotyczy umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów prefabrykowanych na specjalnie zamówienie Kupującego zgodnie z jego zindywidualizowanymi potrzebami. W takim wypadku odstąpienie od umowy możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą.
61. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, zwracany towar winien być w stanie niezmienionym, w szczególności w żaden sposób niepogorszonym, pod rygorem odpowiedzialności materialnej za zmniejszenie wartości zwracanego towaru.
62. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, koszty przesyłki oraz zwrotu towarów ponosi Kupujący.
63. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
64. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. ZWROT OPAKOWAŃ
65. Jeśli towary pakowane są na paletach transportowych stanowią opakowanie wielorazowe.
66. Koszt palet wielorazowych jest doliczany do należności wynikającej z zamówienia i umieszczany na dokumencie sprzedaży wystawianym na rzecz Kupującego.
67. Kupujący w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania palet, może zwrócić palety Sprzedawcy.
68. W przypadku zwrotu palet, koszty dostarczenia palet do Biura sprzedaży ponosi Kupujący.
69. Sprzedawca po dostarczeniu palet przez Kupującego do Biura sprzedaży zwróci Kupującemu kwotę wskazaną w dokumencie sprzedaży jako cenę palet po uwzględnieniu poziomu ich zużycia w wyniku transportu oraz wystawi Kupującemu fakturę – korektę.
70. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia palet znajdujących się w stanie niepozwalającym na ich dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
71. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych przepisów prawa polskiego.
72. W braku możliwości rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji postanowień umowy w sposób polubowny, Strony poddają spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, w której Kupującym jest konsument.

Załącznik nr 1 do OWS

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towaruIlość

– Nr oferty: ……………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

– Data zawarcia umowy: …………………………………………….……………………………………….……………………………………………………………

– Data odbioru towarów: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

– Data:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Czytelny podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)